Co tydzień w czwartek nagrywam dla Ciebie list prosto z serca. Zapisz się do niego aby być ze mną w kontakcie.

Nowa praktyka YOGA for CONFIDENCE już czeka na Ciebie! Przejdź do społeczności JOGICZNI lub DOŁĄCZ teraz.

Regulamin sprzedaży Sklepu www.eliwierkowska.com

§1. Postanowienia wstępne

1. Regulamin określa zasady zawierania przez Sprzedawcę umów z Klientem, ich warunki oraz prawa i obowiązki stron Umowy w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną, a także dostawy produktów cyfrowych i fizycznych.

2. Każdy Klient jest zobowiązany zapoznać się i zaakceptować warunki określone regulaminem przed zawarciem Umowy ze Sprzedawcą.

§2. Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

1. Sprzedawca – ARCHITECTONICA Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Warszawie (ul. Nowolipki 22/58), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawa, Wydział Gospodarczy-Rejestrowy, pod nr 0000100303, posługująca się NIP  5262499316 oraz REGON 016755944.

2. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która korzysta z usług i funkcjonalności Sklepu, a w szczególności dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu.

3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupu w Sklepie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową, a także osoba fizyczna dokonująca zakupu bezpośrednio związanego z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej (określonego w CEIDG).

4. Strona internetowa – serwis internetowy dostępny pod adresem: www.eliwierkowska.com

5. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem: https://www.eliwierkowska.com/sklep 

6. Produkt – dostępny w asortymencie Sklepu produkt fizyczny, produkt cyfrowy lub usługa świadczona drogą elektroniczną, jak np.  warsztaty, szkolenia, umożliwienie odpłatnego dostępu do treści cyfrowych poprzez zakup Subskrypcji.

7. Subskrypcja – usługa świadczona na rzecz Klienta polegająca na odpłatnym dostępie do treści cyfrowych. Dostęp jest przyznawany na określony czas, który Klient może wydłużyć, wybierając w Zamówieniu subskrypcję odnawialną  lub składając nowe zamówienie. Czas trwania subskrypcji oraz cena są wskazane w opisie Produktu na Stronie internetowej..

8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza zamówienia na Stronie internetowej lub drogą emailową i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży ze Sprzedawcą.

9. Konto w Sklepie (lub Konto) – konto na Stronie internetowej, które Klient może, ale nie musi zakładać, na którym są gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach. Konto można założyć, przy składaniu zamówienia, poprzez oznaczenie odpowiedniego checkboxu. 

10. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny na Stronie internetowej umożliwiający złożenie Zamówienia oraz określenie warunków Umowy zawartej na odległość, w tym sposobu dostawy i płatności.

11. Operator płatności – podmiot świadczący usługę płatniczą, na rzecz Klienta tj.:
a) PayU S.A. z siedzibą pod adresem: 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 złotych w całości opłaconym, posiadająca NIP: 779-23-08-495.
b) PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., Société en Commandite par Actions, z siedzibą pod adresem: 22-24 Boulevard Royal, L-2449, Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 118 349.

12. Umowa – umowa zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, na odległość za pośrednictwem Strony internetowej lub w drodze negocjacji prowadzonych przez Sprzedawcę i Klienta drogą emailową. 

13. Regulamin – niniejszy regulamin.

§3. Kontakt ze Sprzedawcą

Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą w szczególności:

1. za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: kontakt@eliwierkowska.com

2. pisemnie na adres: architectonica sp. z o.o., ul. Nowolipki 22/58, 01-019 Warszawa

§4. Zagadnienia techniczne

1. Do korzystania ze Strony internetowej, w tym przeglądania asortymentu Sprzedawcy oraz składania zamówień niezbędne są:

a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i standardową przeglądarką internetową,
b. aktywny adres poczty elektronicznej (e-mail),
c. w przypadku niektórych Produktów (np. szkoleń online) może być wymagane zainstalowanie dodatkowego oprogramowania lub skorzystanie z zewnętrznej aplikacji (np. Facebook, Zoom lub innych aplikacji do webinarów), o czym Sprzedawca poinformuje Klienta przed dokonaniem zakupu, umieszczając tę informację w opisie Produktu.

2. Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne, by zapewnić Klientowi bezpieczny dostęp Produktów, a w szczególności środki uniemożliwiające dostęp i modyfikację danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

3. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

4. Sprzedawcy przysługuje prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu Strony internetowej, niezbędnej dla planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania. W przypadku planowanej przerwy Klienci zostaną o tym wyraźnie powiadomieni na Stronie internetowej.

5. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Strony internetowej spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Strony internetowej z infrastrukturą techniczną Klienta.

§5. Usługi świadczone drogą elektroniczną

1. Sprzedawca za pomocą Strony internetowej świadczy usługi drogą elektroniczną. 

2. Dostępne są m.in. następujące usługi elektroniczne: 

a. umożliwienie Klientowi złożenia Zamówienia w Sklepie bez rejestracji,
b. utworzenie i prowadzenie Konta w Sklepie,
c. newsletter.

3. Umowa o prowadzenie Konta w Sklepie oraz Umowa o wysyłkę newslettera są usługami nieodpłatnymi i są zawierane na czas nieokreślony i mogą zostać wypowiedziana w każdej chwili ze skutkiem natychmiastowym. Umowę o prowadzenie Konta w Sklepie można rozwiązać, usuwając Konto, a Umowę o wysyłkę newslettera poprzez wypisanie się z niego wg instrukcji zawartej w każdym newsletterze lub wysyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy na adres email podany w §3 Regulaminu

4. Sprzedawca za pośrednictwem Strony internetowej udostępnia również odpłatne Produkty obejmujące treści cyfrowe, będące usługami świadczonymi drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Szczegółowe opisy Produktów oraz ich zakres, szczególne warunki uczestnictwa, jeśli są wymagane oraz ceny znajdują się na Stronie internetowej w opisach każdego z Produktów. 

§6. Treści cyfrowe

1. Sprzedawca na pośrednictwem Strony internetowej umożliwia, poprzez złożenie zamówienia zgodnie z §7, zawarcie umowy na odległość. Przedmiotem tak zawartej umowy są Produkty, których opis i zakres znajdują się na Stronie internetowej. 

2. W przypadku Produktów, do których dostęp jest przyznawany na czas ograniczony (np. Subskrypcja) dostępnych przez ograniczony czas Sprzedawca świadczy usługę, zapewniając Klientowi dostęp do treści cyfrowych. 

3. Nieobecność Klienta lub delegowanego przez niego uczestnika w potwierdzonym terminie usługi dostępu do treści cyfrowych (np. szkoleń online) nie uprawnia Klienta do nieopłacenia Zamówienia ani do zwrotu płatności, jeśli jej wcześniej dokonał. Nie dotyczy to sytuacji, gdy Klient będący Konsumentem, skutecznie odstąpił od Umowy lub gdy doszło do skutecznego rozwiązania Umowy. 

§7. Zakładanie Konta w Sklepie

1. W celu założenia Konta w Sklepie, należy zaznaczyć odpowiednią opcję w Formularzu zamówienia. 

2. Logowanie na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu zamówienia.

3. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. 

4. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta w Sklepie albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta, z poniższym zastrzeżeniem.

5. Zamówienie w Sklepie Produktu cyfrowego z ograniczonym czasem dostępu (np. Subskrypcja) każdorazowo wymaga posiadania lub założenia Konta w Sklepie.

§8. Składanie zamówienia

1. Zamówienia w Sklepie można składać przez całą dobę, we wszystkie dni roku.

2. W celu złożenia Zamówienia bez zakładania Konta w Sklepie, należy:

a. wybrać przedmiot zamówienia i kliknąć przycisk „Kup teraz”, który kieruje do podsumowania produktów dodanych do „Koszyka”,
b. po weryfikacji zawartości „Koszyka” kliknąć przycisk „Przejdź do kasy”,
c. wypełnić Formularz zamówienia, z pominięciem danych i hasła do Konta użytkownika,
d. w przypadku zamówienia Produktu fizycznego należy wpisać dane i adres odbiorcy Zamówienia, wybrać rodzaj przesyłki,
e. kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę”,
f. dokonać płatności w jednym z dostępnych trybów.

3. W celu złożenia Zamówienia z założeniem Konta w Sklepie, należy:

a. wybrać przedmiot zamówienia i kliknąć przycisk „Kup teraz”, który kieruje do podsumowania produktów dodanych do „Koszyka”,
b. po weryfikacji zawartości „Koszyka” kliknąć przycisk „Przejdź do kasy”,
c. przy pierwszym Zamówieniu wypełnić Formularz zamówienia, w tym dane i hasło do  Konta użytkownika,
d. w przypadku Zamówienia Produktu, który wymaga fizycznej dostawy,  należy wpisać dane  i adres odbiorcy Zamówienia, wybrać rodzaj przesyłki,
e. kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę”,
f. dokonać płatności w jednym z dostępnych trybów,
g. przy kolejnych zamówieniach zalogować się do Sklepu i postępować jak w powyższych punktach. 

4. Na całkowitą kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (jeśli Produkt wymaga fizycznego dostarczenia), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli przystąpienia do umowy sprzedaży. 

5. Z chwilą potwierdzenia przez Klienta złożenia zamówienia za pomocą przycisku „Zamawiam i płacę”, między Klientem a Sprzedawcą zostaje zawarta umowa sprzedaży. 

6. Po kliknięciu w przycisk „Zamawiam i płacę”, Klient zostanie przekierowany na stronę podmiotu świadczącego obsługę płatności on-line lub otrzyma informacje wymagane do zrealizowania przelewu bankowego (w przypadku wyboru tej formy płatności).

7. Płatność on-line dokonywana jest bezpośrednio na stronie Operatora płatności.

8. Klient otrzyma, na podany w zamówieniu adres e-mail, potwierdzenie zawarcia umowy.

9. Po dokonaniu płatności on-line, Klient zostanie z powrotem przekierowany na stronę Sklepu.

10. Po otrzymaniu przelewu bankowego, Klient otrzyma potwierdzenie zawarcia umowy.

§9. Realizacja zamówienia

1. Realizacja zamówienia polega:

a. w przypadku Produktów obejmujących treści cyfrowe – na przesłaniu Klientowi, na podany w zamówieniu adres e-mail, wiadomości zawierającej instrukcję uzyskania dostępu do Produktu. 
b. w przypadku Produktów wymagających fizycznego dostarczenia – na ich dostarczeniu przez Sprzedawcę na adres wskazany przez Klienta w Formularzu zamówienia.

2. Dostęp do Produktów obejmujących treści cyfrowe odbywa się za pomocą loginu i hasła, które generuje Sprzedawca) i/lub poprzez dostarczenie w wiadomości email linku do pobrania Produktu. Informacja o sposobie dostarczenia Produktu znajduje się w opisie Produktu na Stronie internetowej oraz w potwierdzeniu zamówienia. 

3. Z chwilą pierwszego zalogowania się, treści cyfrowe stanowiące zawartość Produktu uważa się za dostarczone w całości Klientowi.

4. W przypadku treści cyfrowych udostępnianych przez Sprzedawcę do pobrania poprzez link w wiadomości email, rozpoczęcie świadczenia nastąpi w chwili pobrania treści cyfrowych przez Klienta. 

5. Dostęp do Produktów obejmujących treści cyfrowe może być ograniczony czasowo, zgodnie z informacjami zawartymi w opisie danego Produktu na Stronie internetowej. W takiej sytuacji, po upływie wskazanego okresu czasu, Klient utraci dostęp do tych Produktów. 

6. Dostęp do Produktów, do których dostęp jest przyznawany na czas nieoznaczony, może być wyłączony przez Sprzedawcę, o czym uprzedzi Klienta przynajmniej z 30-dniowym wyprzedzeniem. W takiej sytuacji Klient będzie mógł pobrać wszystkie materiały wchodzące w skład kursu na dysk lub do pamięci swojego urządzenia.

§10. Prawa i obowiązki stron

1. Treści cyfrowe stanowiące element Produktów lub usług świadczonych drogą elektroniczną nie stanowią porad ani żadnej formy doradztwa. 

2. Sprzedawca może zmienić termin rozpoczęcia i zakończenia dostępu do treści cyfrowych z ważnego powodu, o czym poinformuje Klienta z odpowiednim wyprzedzeniem, wysyłając wiadomość na adres email podany przez Klienta w Formularzu zamówienia. Klient w terminie 14 dni od dnia otrzymania wiadomości może rozwiązać Umowę, przesyłając stosowne oświadczenie na wskazany w §3 adres email Sprzedawcy. 

3. Klient dokonujący zakupu Produktu na rzecz innej osoby oświadcza, że jest przez niego do tego umocowany i zobowiązuje się do odebrania od niego wymaganych zgód i oświadczeń wymaganych Umową oraz przekazania treści niniejszego Regulaminu. Niniejszego postanowienia nie stosuje się do Konsumentów. 

4. Klient zobowiązany jest korzystać z Produktów w sposób zgodny z prawem, Regulaminem i dobrymi obyczajami, a w szczególności:

a. Korzystać nich w sposób niezakłócający korzystanie przez pozostałych użytkowników, nienaruszający jakichkolwiek praw, dóbr lub interesów osób trzecich, niewpływający negatywnie na funkcjonowanie platformy, szczególnie poprzez wykorzystanie złośliwego oprogramowania,
b. nie udostępniać danych dostępowych do swojego Konta jakimkolwiek osobom trzecim,
c. nie rozpowszechniać treści cyfrowych udostępnianych przez Sprzedawcę ani jego poszczególnych fragmentów bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.

§11. Ceny oraz oferowane metody dostawy oraz płatności

1. Ceny za Produkty są określone w opisach Produktów dostępnych na Stronie internetowej.

2. Wszystkie ceny w Sklepie są wyrażone w polskich złotych i są cenami brutto.

3. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia Zamówienia przez Klienta zgodnie z procedurą opisaną w §8 Regulaminu.

4. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

a. w przypadku Produktów polegających na dostarczeniu treści cyfrowych  – przesyłka drogą elektroniczną, na podany w zamówieniu adres emailowy,
b. w przypadku Produktów materialnych: 
i. przesyłka kurierska,
ii. paczkomaty InPost.

5. Klient za swoje zamówienie może zapłacić poprzez: 

a. płatność przelewem elektronicznym,
b. płatność kartą,
c. lub przelewem na rachunek bankowy wskazany w Formularzu zamówienia. 

6. Szczegółowe informacje na temat dostępnych metod płatności i dostawy dotyczących poszczególnych produktów znajdują się w Formularzu zamówienia.

7. Z zakupem Produktu elektronicznego nie wiążą się żadne koszty dostawy. 

8. Klient zawierając Umowę ze Sprzedawcą, wyraża zgodę na przesyłanie faktur oraz ich korekt drogą elektroniczną na adres email podany w Formularzu zamówienia lub wiadomości email wysłanej do Sprzedawcy.

§12. Reklamacje

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Produkt wolny od wad.

2. Klient ma prawo złożyć reklamację z tytułu rękojmi. 

3. Klient składa reklamację w formie pisemnej na wybrany adres podany w §3 Regulaminu. 

4. Reklamacja powinna zawierać dane identyfikujące Klienta, opis, czego dotyczy reklamacja oraz żądania z nią związane. W przypadku niekompletnych informacji Sprzedawca wezwie Klienta do ich uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania. 

5. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę to 14 dni od daty dostarczenia reklamacji do Sprzedawcy.

6. Brak odpowiedzi Sprzedawcy w ww. terminie na złożoną prawidłowo reklamację, oznacza uznanie reklamacji przez Sprzedającego. 

7. W przypadku, gdy Klient nie jest Konsumentem, zostaje wyłączona odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne rzeczy (na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego).

§13. Odstąpienie od umowy

1. Klient, będący Konsumentem, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, może odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni: 

a. w przypadku Produktów polegających na dostarczeniu treści cyfrowych od dnia zawarcia umowy, 
b. w przypadku Produktów wymagających fizycznego dostarczenia od dnia otrzymania ich przez Konsumenta. 

2. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

3. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do: 

a. Umowy o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, a wcześniej poinformował go o tym, że tym samym Konsument utraci prawo odstąpienia od umowy; 
b. Umowy, której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana wg specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 
c. Umowy o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy. 

4. W celu odstąpienia od umowy, która nie obejmuje sytuacji wymienionych w poprzednim punkcie, Klient powinien poinformować Sprzedawcę o zamiarze odstąpienia od umowy w drodze oświadczenia woli w formie pisma wysłanego pocztą elektroniczną lub pocztą na adres podany w §3 Regulaminu.

5. Klient może skorzystać w tym celu z poniższego wzoru. Nie jest to jednak obowiązkowe.
Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy zawartej ze Sprzedawcą.
Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*):
Imię i nazwisko konsumenta:
Adres konsumenta:
Nr rachunku bankowego:

6. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o odstąpieniu Klienta od Umowy. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania zwracanego Produktu lub potwierdzenia jego odesłania (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej).

8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

§14. Dane osobowe i pliki cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies zostały opisane w Polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem www.eliwierkowska.com/politykaprywatnosci

§15. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na odległość na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu. 

2. W sytuacji, gdy Klient nie jest Konsumentem, a podjęte postępowanie mediacyjne nie przyniosło skutku, sądem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z taką umową jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

3. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:

a. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
b. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem  a Sprzedawcą,
c. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

4. Konsument może również złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

5. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl

§16. Prawa autorskie

1. Treści cyfrowe dostępne na Stronie internetowej, a w szczególności materiały wchodzące w skład Produktów, są utworami i są objęte ochroną prawa autorskiego, a prawa te przysługują Sprzedawcy lub osobom z nim współpracującym, a które udzieliły Sprzedawcy odpowiednich licencji lub przekazały mu majątkowe prawa autorskie. 

2. Klient może korzystać z zakupionych Produktów oraz innych treści dostępnych na Stronie internetowej na zasadzie dozwolonego użytku prywatnego. To oznacza, że Klient oraz użytkownicy Strony internetowej mogą z nich korzystać tylko i wyłącznie na własne potrzeby. Wyklucza to komercyjne wykorzystanie ww. treści przez Klienta oraz innych użytkowników. 

3. Klient zainteresowany komercyjnym wykorzystaniem ww. treści powinien skontaktować się ze Sprzedawcą i podjąć indywidualne negocjacje. 

4. Nieuprawnione rozpowszechnianie ww. treści skutkować może odpowiedzialnością cywilną i karną. 

§. Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane przez Sprzedawcę zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, tj.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw, w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O zmianach Sprzedawca powiadomi 14 dni przed ich wprowadzeniem. Zmiany nie dotyczą umów zawartych przed wprowadzeniem zmian w Regulaminie.

3. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; Prawa przedsiębiorców; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy Prawa konsumenta, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz ustawy o ochronie danych osobowych.

5. Regulamin ma zastosowanie do umów zawartych od dnia 3 lutego 2022 r.

Na naszej stronie używamy plików cookie. Dalsze korzystanie ze strony, bez zmiany ustawień w Twojej przeglądarce internetowej, oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności