Dołącz do szkoły dobrostanu JOGICZNI online!

Warsztat CYKLE pod Warszawą 8 czerwca 2024!

Regulamin sprzedaży Sklepu www.eliwierkowska.com

§1. Postanowienia wstępne

1. Regulamin określa zasady zawierania, warunki oraz prawa i obowiązki stron Umowy w zakresie umów sprzedaży Produktów cyfrowych i voucherów prezentowych, a także świadczenia usług i dostarczania Newslettera.

2. Każdy Klient i Użytkownik Newslettera jest zobowiązany zapoznać się i zaakceptować warunki określone regulaminem przed zawarciem Umowy ze Sprzedawcą.

§2. Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

1. Sprzedawca – ARCHITECTONICA Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Warszawie (ul. Nowolipki 22/58), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawa, Wydział Gospodarczy-Rejestrowy, pod nr 0000100303, posługująca się NIP  5262499316 oraz REGON 016755944.

2. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która korzysta z usług Sprzedawcy i funkcjonalności Strony internetowej, a w szczególności dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu.

3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupu na Stronie internetowej w zakresie niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna dokonująca zakupu bezpośrednio związanego z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej (określonego w CEIDG).

5. Użytkownik – osoba fizyczna dokonująca zapisu na Newsletter, a tym samym zawierająca ze Sprzedawcą umowę o jego dostarczanie.

6. Posiadacz Vouchera (dalej również jako Posiadacz) – Klient lub osoba, która przedstawia Voucher prezentowy w Sklepie w chwili zakupu.

7. Strona internetowa – serwis internetowy dostępny pod adresem: www.eliwierkowska.com

8. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem: https://www.eliwierkowska.com/sklep

9. Produkt cyfrowy (lub Produkt) – dostępna w asortymencie Sprzedawcy treść cyfrowa wytwarzana i dostarczana Klientowi w postaci cyfrowej, zapisana na niematerialnym nośniku (np. ebook w formie pliku pdf wysłany drogą elektroniczną, dostęp do kursu online, dostęp do treści cyfrowych na Platformie), które stanowią przedmiot Umowy między Klientem a Sprzedawcą.

10. Usługa cyfrowa – usługa pozwalająca na przechowywanie i dostęp do danych w postaci cyfrowej lub inne formy interakcji za pomocą danych cyfrowych (np. usługa konta w Sklepie).

11. Subskrypcja – usługa świadczona na rzecz Klienta polegająca na odpłatnym dostępie do treści cyfrowych. Dostęp jest przyznawany na określony czas, który Klient może wydłużyć, wybierając w Zamówieniu subskrypcję odnawialną lub składając nowe zamówienie. Czas trwania subskrypcji oraz cena są wskazane w jej opisie dostępnym na Stronie internetowej.

12. Voucher prezentowy (lub Voucher) – bon usługowy w formie elektronicznej, który uprawnia Posiadacza do zakupu wybranych usług oferowanych w Sklepie internetowym przez Sprzedawcę, który jest wydawcą Vouchera.

13. Newsletter – treści cyfrowe dostarczane do osób, które dokonały zapisu za pomocą formularza zapisu na Newsletter zamieszczonego na Stronie internetowej.

14. Środowisko cyfrowe – sprzęt komputerowy, oprogramowanie i połączenia sieciowe wykorzystywane przez Konsumenta w celu uzyskania dostępu do treści lub usługi cyfrowej lub w celu korzystania z nich.

15. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty i/lub Vouchery do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia.

16. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza zamówienia na Stronie internetowej lub drogą emailową i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży ze Sprzedawcą.

17. Konto w Sklepie (lub Konto) – konto na Stronie internetowej, na którym są gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach. Konto można założyć, przy składaniu zamówienia, poprzez oznaczenie odpowiedniego checkboxu.

18. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny na Stronie internetowej umożliwiający złożenie Zamówienia oraz określenie warunków Umowy zawartej na odległość, w tym sposobu płatności.

19. Formularz zapisu – formularz dostępny na Stronie internetowej umożliwiający zawarcie umowy o dostarczenie Newslettera.

20. Operator płatności – podmiot świadczący usługę płatniczą, na rzecz Klienta tj.:

a) PayU S.A. z siedzibą pod adresem: 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 złotych w całości opłaconym, posiadająca NIP: 779-23-08-495.

b) PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., Société en Commandite par Actions, z siedzibą pod adresem: 22-24 Boulevard Royal, L-2449, Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 118 349.

21. Umowa – umowa zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, na odległość za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

22. Regulamin – niniejszy regulamin.

§3. Kontakt ze Sprzedawcą

Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą w szczególności:

1. za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: kontakt@eliwierkowska.com

2. pisemnie na adres: architectonica sp. z o.o., ul. Nowolipki 22/58, 01-019 Warszawa

3. telefonicznie pod numerem telefonu: +48 501 954 712 w dni robocze w godzinach 10:00 -14:00.

§4. Środowisko cyfrowe Klienta

1. Do korzystania ze Strony internetowej i Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sprzedawcy oraz składania Zamówień i korzystania z Produktów i usług cyfrowych niezbędne są:

a) urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet, systemem operacyjnym i przeglądarką internetową, umożliwiające przeglądanie stron internetowych,

b) przeglądarka plików .pdf, odtwarzacz plików .mp4

c) aktywny adres poczty elektronicznej (e-mail),

d) w przypadku niektórych Produktów cyfrowych oraz usług (np. webinarów na żywo) może być wymagane zainstalowanie dodatkowego oprogramowania lub skorzystanie z zewnętrznej aplikacji (np. Zoom lub innych aplikacji do webinarów i spotkań online), o czym Sprzedawca poinformuje Klienta przed dokonaniem zakupu, umieszczając tę informację w opisie Produktu lub Usługi cyfrowej.

2. Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne, by zapewnić Klientowi bezpieczny dostęp do Strony internetowej oraz Produktów, a w szczególności środki uniemożliwiające dostęp i modyfikację danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

3. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

4. Sprzedawcy przysługuje prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu Strony internetowej, niezbędnej dla planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania. W przypadku planowanej przerwy Klienci zostaną o tym wyraźnie powiadomieni na Stronie internetowej.

5. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Strony internetowej spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością ze sprzętem komputerowym lub oprogramowaniem używanym przez Klienta.

§5. Newsletter oraz pozostałe nieodpłatne treści i usługi cyfrowe

1. Sprzedawca za pomocą Strony internetowej i Sklepu oferuje oraz dostarcza płatne Produkty cyfrowe oraz prowadzi sprzedaż Voucherów prezentowych, a także udostępnia nieodpłatne Produkty i Usługi cyfrowe.

2. Dostępne są m.in. następujące nieodpłatne Produkty i Usługi cyfrowe:

a) umożliwienie Klientowi przeglądania treści oraz asortymentu na Stronie internetowej i Sklepie oraz korzystania z wyszukiwarki treści (usługa cyfrowa),

b) umożliwienie Klientowi złożenia Zamówienia w Sklepie (usługa cyfrowa),

c) utworzenie i prowadzenie Konta w Sklepie (usługa cyfrowa),

d) dostarczanie Newslettera (produkt cyfrowy).

3. W celu otrzymywania Newslettera należy podjąć następujące kroki:

a) wypełnić formularz zapisu na Newsletter;

b) wyrazić zgodę na przetwarzanie danych w celu wysyłki Newslettera obejmującego marketing bezpośredni produktów i usług cyfrowych Sprzedawcy;

c) zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptować jego warunki oraz kliknąć przycisk potwierdzający chęć zapisu;

d) następnie odszukać wiadomość email od Sprzedawcy wysłaną na adres podany w formularzu zapisu i kliknąć przycisk potwierdzający zapis na Newsletter.

4. Pierwszy Newsletter zostanie dostarczony niezwłocznie po wykonaniu przez Użytkownika newslettera czynności określonych w poprzednim punkcie, w charakterze potwierdzenia tego faktu. Kolejne Newslettery będą dostarczane przez Sprzedawcę z częstotliwością określoną w opisie Newslettera zmieszczonym na Stronie internetowej.

5. Umowa o prowadzenie Konta w Sklepie oraz Umowa o dostarczanie Newslettera są zawierane na czas nieokreślony i mogą zostać wypowiedziane w każdej chwili ze skutkiem natychmiastowym. Umowę o prowadzenie Konta w Sklepie można rozwiązać, usuwając Konto po zalogowaniu się do Konta, a Umowę o dostarczanie Newslettera poprzez wypisanie się wg instrukcji zawartej w każdym Newsletterze. Każdą z umów Klient może również rozwiązać, wysyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy na adres email lub pisemnie na adres podany w §3 Regulaminu.

§6. Odpłatne Produkty cyfrowe

1. Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu umożliwia, poprzez złożenie Zamówienia zgodnie z §9 Regulaminu, zawarcie umowy o dostarczania treści cyfrowych niezapisanych na materialnym nośniku (Produkty cyfrowe).

2. Produkty cyfrowe są udostępniane jako pliki elektroniczne do odtworzenia lub pobrania, w zależności od wybranego przez Klienta Produktu cyfrowego.

3. Szczegółowe opisy, w tym funkcjonalności Produktów cyfrowych zawarte są na Stronie internetowej i w Sklepie.

4. W przypadku Produktów cyfrowych, do których dostęp jest przyznawany na czas ograniczony, Sprzedawca spełnia świadczenie, zapewniając Klientowi dostęp do treści cyfrowych, przez czas wskazany w opisie Produktu cyfrowego.

§7. Vouchery prezentowe

1. Sprzedawca oferuje Vouchery w różnych wariantach (wyjazdowe i prezentowe) oraz nominałach, które określa w opisach Voucherów w Sklepie.

2. Voucher można zrealizować, kupując w Sklepie usługę wskazaną w Voucherze.

3. Vouchery wydawane są z datą ważności, która określa termin, do którego Posiadacz może go zrealizować w Sklepie. Po upływie terminu Voucher jest nieważny i nie można go zrealizować.

4. Vouchery, ani w całości, ani w części, nie podlegają wymianie na świadczenie pieniężne.

5. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, zarówno gdy będzie obejmowało całe Zamówienie lub tylko jego część, płatność zostanie zwrócona w taki sam sposób, w jaki została uiszczona przez Uczestnika tj. zwrot świadczenia pieniężnego zostanie wypłacony w wysokości i formie faktycznie poniesionej przez Uczestnika. Jeżeli okres ważności Vouchera użytego do zakupu zwracanej usługi w chwili zwrotu już minął, ważność Vouchera zostaje wydłużona na okres 90 dni.

§8. Konto w Sklepie

1. W celu założenia Konta w Sklepie, należy utworzyć hasło i wpisać je w Formularzu zamówienia.

2. Logowanie do Konta odbywa się poprzez podanie loginu wygenerowanego przez Sprzedawcę oraz utworzonego przez Klienta hasła.

3. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta.

§9. Składanie zamówienia

1. Zamówienia w Sklepie można składać przez całą dobę, we wszystkie dni roku.

2. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty cyfrowe i Vouchery możliwe jest przy jednoczesnym założeniu Konta zgodnie z instrukcją zawartą w §8 Regulaminu.

3. W celu złożenia Zamówienia należy:

a) wybrać przedmiot zamówienia i kliknąć przycisk z symbolem Koszyka, który kieruje do podsumowania produktów dodanych do „Koszyka”,

b) po weryfikacji zawartości „Koszyka” kliknąć przycisk „Przejdź do płatności”,

c) przy pierwszym Zamówieniu wypełnić Formularz zamówienia, w tym hasło do Konta w Sklepie,
wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,

d) wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności,

e) zaakceptować Regulamin (poprzez kliknięcie checkbox)

f) w przypadku zakupu Produktu cyfrowego i/lub realizacji usługi przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy wyrazić zgodę na dostarczenie i/lub realizację usługi przed upływem terminu wraz z potwierdzeniem zrozumienia o utracie prawa do odstąpienia od Umowy z chwilą jej pełnego wykonania przez Sprzedawcę (poprzez kliknięcie checkbox)

g) kliknąć przycisk “Kupuję i płacę”,

h) dokonać płatności w określonym terminie, w wybrany wcześniej sposób.

4. Płatność on-line dokonywana jest bezpośrednio na stronie wybranego Operatora płatności.

5. Po dokonaniu płatności on-line, Klient zostanie z powrotem przekierowany na Stronę internetową.

6. Na całkowitą kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt, o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli przystąpienia do Umowy.

7. Z chwilą potwierdzenia przez Klienta złożenia zamówienia za pomocą przycisku „Kupuję i płacę”, między Klientem a Sprzedawcą zostaje zawarta Umowa.

8. Klient otrzyma, na podany w zamówieniu adres e-mail:

a) potwierdzenie zawarcia Umowy,

b) potwierdzenie otrzymania zgody Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach konsumenta na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od Umowy (jeżeli dotyczy),

c) kopię treści niniejszego Regulaminu (w formie pliku PDF)

§10. Termin dostarczenia Produktu cyfrowego lub nieodpłatnej Usługi cyfrowej

1. Sprzedawca Produkt cyfrowy i/lub nieodpłatną Usługę cyfrową dostarcza Klientowi niezwłocznie po zawarciu Umowy. W przypadku, gdy Produkt cyfrowy i/lub Usługa cyfrowa mają być dostarczone w późniejszym terminie, Sprzedawca wyraźnie o tym informuje w opisie Produktu/Usługi cyfrowej na Stronie internetowej lub w Sklepie.

2. Produkt cyfrowy uważa się za dostarczony w chwili, gdy został udostępniony Klientowi jako załącznik do wiadomości email lub wiadomość email zawierająca link albo dane logowania się do platformy, dzięki którym możliwe jest pobranie Produktu cyfrowego.

3. Voucher uważa się za dostarczony w chwili, gdy został udostępniony Klientowi w wiadomości email wysłanej na podany w Zamówieniu adres.

4. Dostęp do Produktów obejmujących treści cyfrowe może być ograniczony czasowo, zgodnie z informacjami zawartymi w opisie danego Produktu na Stronie internetowej. W takiej sytuacji, po upływie wskazanego okresu czasu, Klient utraci dostęp do tych Produktów.

5. Dostęp do Produktów, do których dostęp jest przyznawany na czas nieoznaczony, może być wyłączony przez Sprzedawcę, o czym uprzedzi Klienta przynajmniej z 30-dniowym wyprzedzeniem. W takiej sytuacji Klient będzie mógł pobrać materiały wchodzące w skład Produktu na dysk lub do pamięci swojego urządzenia.

§11. Prawa i obowiązki stron

1. Treści cyfrowe stanowiące element Produktów lub usług świadczonych drogą elektroniczną nie stanowią porad ani żadnej formy doradztwa.

2. Sprzedawca może zmienić termin rozpoczęcia i zakończenia dostępu do treści cyfrowych z ważnego powodu, o czym poinformuje Klienta z odpowiednim wyprzedzeniem, wysyłając wiadomość na adres email podany przez Klienta w Formularzu zamówienia. Klient w terminie 14 dni od dnia otrzymania wiadomości może wypowiedzieć Umowę, przesyłając stosowne oświadczenie na wskazany w §3 adres email Sprzedawcy.

3. Klient dokonujący zakupu Produktu na rzecz innej osoby oświadcza, że jest przez niego do tego umocowany i zobowiązuje się do odebrania od niego wymaganych zgód i oświadczeń wymaganych Umową oraz przekazania treści niniejszego Regulaminu. Niniejszego postanowienia nie stosuje się do Konsumentów.

4. Klient zobowiązany jest korzystać z Produktów w sposób zgodny z prawem, Regulaminem i dobrymi obyczajami, a w szczególności:

a) Korzystać z nich w sposób niezakłócający korzystanie przez pozostałych użytkowników, nienaruszający jakichkolwiek praw, dóbr lub interesów osób trzecich, niewpływający negatywnie na funkcjonowanie Strony internetowej, Sklepu oraz platformy, szczególnie poprzez wykorzystanie złośliwego oprogramowania,

b) nie udostępniać danych dostępowych do swojego Konta osobom trzecim,

c) nie rozpowszechniać treści cyfrowych udostępnianych przez Sprzedawcę, w szczególności odpłatnych Produktów, ani ich fragmentów bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.

§12. Ceny oraz oferowane metody dostawy i płatności

1. Ceny za Produkty i Vouchery są określone w ich opisach dostępnych na Stronie internetowej i Sklepie.

2. Wszystkie ceny w Sklepie są wyrażone w polskich złotych i są cenami brutto.

3. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy Produkcie lub Voucherze w momencie złożenia Zamówienia przez Klienta zgodnie z procedurą opisaną w §9 Regulaminu.

4. Z dostarczeniem Produktu cyfrowego lub Vouchera nie wiążą się żadne koszty dostawy.

5. Sprzedawca nie stosuje indywidualnego dostosowania cen na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

6. Klient za swoje zamówienie może zapłacić poprzez:
płatność przelewem elektronicznym,
płatność kartą,
przelewem na rachunek bankowy wskazany w Formularzu zamówienia.

7. Szczegółowe informacje na temat dostępnych metod płatności znajdują się w Formularzu zamówienia.

8. Klient zawierając Umowę ze Sprzedawcą, wyraża zgodę na przesyłanie faktur oraz ich korekt drogą elektroniczną na adres email podany w Formularzu zamówienia lub wiadomości email wysłanej do Sprzedawcy.

§13. Reklamacje (Odpowiedzialność za niezgodność świadczenia z umową)

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Konsumentowi i Przedsiębiorcy na prawach konsumenta produkt oraz usługę zgodne z umową (tzw. rękojmia konsumencka).

2. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta stwierdzi niezgodność z umową, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną niezgodnością (złożenie reklamacji).

3. Klient składa reklamację w formie pisemnej lub drogą emailową na adres podany w §3 Regulaminu.

4. Reklamacja powinna zawierać dane identyfikujące Klienta, opis, czego dotyczy reklamacja oraz żądania z nią związane. W przypadku niekompletnych informacji Sprzedawca wezwie Klienta do ich uzupełnienia w terminie 14 dni od otrzymania wezwania z pouczeniem, że nieuzupełnienie braków we wskazanym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania.

5. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę wynosi 14 dni od daty prawidłowo złożonej reklamacji do Sprzedawcy.

6. Brak odpowiedzi Sprzedawcy w ww. terminie na złożoną prawidłowo reklamację, oznacza uznanie reklamacji przez Sprzedającego.

7. W przypadku, gdy Klient nie jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, zostaje wyłączona odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne rzeczy (na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego).

§14. Odstąpienie od umowy

1. Klient, będący Konsumentem, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, może odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni. W przypadku Produktów cyfrowych i Voucherów termin jest liczony od dnia zawarcia Umowy.

2. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

3. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do:

a) umów o świadczenie usług, za które Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości;

b) umów o dostarczenie treści cyfrowych, (Produkty cyfrowe), za które Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął spełnianie świadczenia za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał mu potwierdzenie zawarcia umowy oraz potwierdzenie otrzymania zgody na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy na trwałym nośniku.

4. W celu odstąpienia od umowy, która nie obejmuje sytuacji wymienionych w poprzednim punkcie, Klient/Przedsiębiorca na prawach konsumenta powinien poinformować Sprzedawcę o zamiarze odstąpienia od umowy w drodze oświadczenia woli w formie pisma wysłanego pocztą elektroniczną lub pocztą na adres podany w §3 Regulaminu.

5. Klient może skorzystać w tym celu z wzoru umieszczonego w załączniku pod niniejszym Regulaminem. Nie jest to jednak obowiązkowe.

6. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o odstąpieniu Klienta od Umowy. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

7. W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczenie Produktu cyfrowego lub Usługi cyfrowej Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach konsumenta są zobowiązani zaprzestać korzystania z Produktu cyfrowego lub Usługi cyfrowej oraz udostępniania ich osobom trzecim. Sprzedawca może uniemożliwić Klientowi dalsze korzystanie z Produktów lub usług cyfrowych.

§15. Dane osobowe i pliki cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies zostały opisane w Polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem www.eliwierkowska.com/politykaprywatnosci

§16. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na odległość na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

2. W sytuacji, gdy Klient nie jest Konsumentem, a podjęte postępowanie mediacyjne nie przyniosło skutku, sądem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z taką umową jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

3. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:

a) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,

b) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą,

c) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

4. Konsument może również złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

5. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl

§17. Prawa autorskie

1. Treści cyfrowe dostępne na Stronie internetowej, a w szczególności materiały wchodzące w skład Produktów, są utworami i są objęte ochroną prawa autorskiego, a prawa te przysługują Sprzedawcy lub osobom z nim współpracującym, a które udzieliły Sprzedawcy odpowiednich licencji.

2. Klient może korzystać z zakupionych Produktów oraz innych treści dostępnych na Stronie internetowej na zasadzie dozwolonego użytku prywatnego. To oznacza, że Klient oraz użytkownicy Strony internetowej mogą z nich korzystać tylko i wyłącznie na własne potrzeby. Wyklucza to komercyjne wykorzystanie ww. treści przez Klienta oraz innych użytkowników, w szczególności udostępnianie ich osobom trzecim jako własnego produktu lub w ramach świadczonej usługi (odpłatnie lub nieodpłatnie).

3. Klient zainteresowany komercyjnym wykorzystaniem ww. treści powinien skontaktować się ze Sprzedawcą i podjąć indywidualne negocjacje.

4. Nieuprawnione rozpowszechnianie ww. treści skutkować może odpowiedzialnością cywilną i karną.

§18. Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane przez Sprzedawcę zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, tj.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności, w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O zmianach Sprzedawca powiadomi 14 dni przed ich wprowadzeniem. Zmiany nie dotyczą umów zawartych przed wprowadzeniem zmian w Regulaminie.

3. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; Prawa przedsiębiorców; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy Prawa konsumenta, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz ustawy o ochronie danych osobowych.

5. Regulamin ma zastosowanie do umów zawartych od dnia 7.04.2023 r.

Na naszej stronie używamy plików cookie. Dalsze korzystanie ze strony, bez zmiany ustawień w Twojej przeglądarce internetowej, oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności